Politikken

original

Program Hvaler Arbeiderparti

Hvaler Arbeiderparti tror på sterke fellesskapsløsninger som kjennertegnes ved gode offentlige tjenester, der alle skal ha like muligheter.

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir alle like muligheter, større valgfrihet og det gir større trygghet for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre. Alle mennesker drømmer om et best mulig liv. For at flest mulig skal få det bra og oppnå sine drømmer, må vi skape et samfunn med rettferdig fordeling og løsninger som gir innbyggerne på Hvaler de beste hverdagene.

Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for:

- Gode forutsigbare tjenester til innbyggerne, derfor vil vi ikke konkurranseutsette eller privatisere dagens tjenestetilbud.

- Kunnskap og ny teknologi vil være en avgjørende forutsetning for utviklingen av framtidens Hvalersamfunn, fornybare energikilder bør være et satsingsområde.

- Hvaler Arbeiderparti vil at Hvaler fortsatt skal være en egen kommune.

Samfunnsutvikling

Hvaler Arbeiderparti vil at Hvaler skal være en levende helårskommune. For å oppnå dette, trenger vi flere innbyggere, gjerne barnefamilier. I tillegg trenger vi flere arbeidsplasser, et næringsliv i vekst, et variert boligtilbud, gode, trygge skoler og barnehager, et variert fritidstilbud og blomstrende kulturliv. Vi tror at vekst vil gjøre samfunnet bedre og gi muligheter til utvikling og økte inntekter.

Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for:

- En ansvarlig økonomisk politikk, skattepengene skal forvaltes på en slik måte at det er til det beste for innbyggerne.- Det er viktig å alltid ha fokus på de beste løsningene innenfor de rammene som er tilgjengelig

- Eiendomsskatten er et viktig spleiselag for å realisere gode tjenester.

-Dagens promillesats for eiendomsskatt skal være uendret frem til 2017. Det skal innføres et bunnfradrag på 300 000 pr eiendom i løpet av perioden.

- Alle næringsaktører og ideer skal møtes med effektivitet, profesjonalitet og velvilje fra Hvaler kommune.

- Reiseliv, natur og kulturbasert næring skal være en hovedsatsing frem over. Dette skal markedsføres målrettet med kreativitet og profesjonalitet på nasjonale og inter- nasjonale arenaer. Det må satses mer på helårs/vinterturisme

- Det skal legges til rette for fjernarbeid og fleksible arbeidsmuligheter ved at bred bånd og fiber kabel bygges ut og vi ønsker å tilrettelegge for gode kompetansemiljøemiljøer gjennom næringsklynger.

- Søke samarbeid for næringsutvikling Nedre Glomma Utgårdskilen skal være prioritert fiskerihavn.

- Hvaler skal ha en aktiv fiskeriforvaltning, legge til rette for fiskeri og være aktiv i forhold til rekruttering i fiskerinæringen.

- Å tilrettelegge for at småbrukeren på Hvaler fortsatt skal kunne holde kulturlandskapet i hevd, og produsere kortreist kvalitetsmat.

- Legge til rette for boliger for unge mennesker i etablererfasen.

- En bedre vegstandard og utbygging av gang – og sykkelstier langs fylkesvei 108 og fylkesvei 472 mot Utgårskilen.

- Sikre ferga til de østre øyene fortsatt har en langsiktig driftsavtale med kommunen og Østfold fylkeskommune og jobbe for en billett buss til båt.

- Jobbe for en trygg strømtilførsel til Hvaler.

God skole og trygg oppvekst

Hvaler Arbeiderparti er opptatt av at barn og unge er kommunens viktigste ressurs. De utgjør framtiden for samfunnet vårt.

Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for at:

- Hvaler skal beholde dagens 3 kommunale barnehager og løpende opptak.

- Det skal være et mål for skolen å hevde seg godt i nasjonale sammenlignende målinger for faglig nivå.

- Hvaler har en forsvarlig pedagogtetthet i skole og barnehage

- Hvaler har en god og tilrettelagt skole og barnehage, spesielt for de som av ulike grunner strever med hverdagen.

- Hvaler oppretter et etter skole-tilbud for barn i perioden 5.-7. trinn. (Utvidet SFO)

- Hvaler skal jobbe for kvalitet og faglig nivå i barnehager, skoler og SFO skal økes, gjennom bevisst prioritering av sektoren.

- Skolen utvikles og styrkes med fleksibilitet og tilpasning. Skolene i mellom skal ha et godt samarbeid og koordinering av faglige og pedagogiske resurser.

Trygghet for helse og velferd

Hvaler Arbeiderparti vil at Helse og omsorgstilbudet i Hvaler skal være av god kvalitet og gi innbyggerne trygghet. Tjenestene skal tilpasses den enkeltes behov og aktiviteter skal gi en meningsfull hverdag.

Det er viktig at alle eldre skal ha trygghet for at de får den hjelp og den

omsorgen de trenger. De eldre skal behandles med verdighet og respekt.

Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for:

- Gode pleie- og omsorgstjenester skal, der det er mulig og ønskelig, priori teres i hjemmet framfor omsorg på institusjon.

- Bygge nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger for å kunne gi heldøgns omsorg i takt med økningen i antall eldre og omsorgstrengende. Det er også behov for å utvikle tilbud om bofellesskap for eldre i samarbeid med boligbyggelag og private utbyggere.

- Ansatte i helse- og velferdssektoren må få utviklet sin kompetanse og bli stimulert til fagutvikling i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

- Hvaler skal ha 2 lærlingplasser pr 1000 innbyggere.

- Søke gode løsninger, som kan redusere ufrivillig deltid i kommunen.

- Ha fokus på psykisk helse, som i dagens samfunn bør være et prioritert område.

Kultur og Fritid

Hvaler Arbeiderparti mener at Kultur er identitetsbygging. Kunst, kultur, idrett og dugnadsvirksomhet gjør samfunnet vårt rikere. Arbeiderpartiet vil at kommunen skal spille en aktiv rolle i utviklingen av fritidstilbudet for barn og ungdom.

Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for:

- Kulturskolen skal være for alle. Dette må gjøres ved å korte ned ventelister og sette en makspris.

- Hvaler Arbeiderparti mener at idrett er et viktig folkehelsetiltak og det skal legges spesiell vekt på barn og unge i breddeidrett.

- De to kirkene i kommunen skal i tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger benyttes som kulturminner og i kulturformidling.

- Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for å gjøre Kystmuseet med Brottet Amfi til en hjørnesten i formidling av kultur og historie på Hvaler.

- Øke den økonomiske støtten til lag og foreninger

Natur og miljø

Hvaler Arbeiderparti mener at alle har et ansvar for å sikre livsgrunnlaget for dagens og framtidas generasjoner ved å ta vare på naturressurser og redusere forurensning. Vi må tenke globalt og handle lokalt. Hvaler kommune skal ta hensyn til miljø i sin totale aktivitet og ved utredning og planlegging skal miljø være en viktig del av arbeidet. God og allmenn tilgang til friområder er en viktig del av det å bo på Hvaler og det betyr mye for folkehelsen.

Hvaler Arbeiderparti setter allemannsretten høyt, og vil fortsatt arbeide mot privatisering av strandsonen.

Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for:

- Hvaler skal være en levende helårskommune. Boplikt i større deler av kommunen er ett av flere tiltak som sikrer dette målet. Boplikten må alltid kunne vurderes og forklares ut fra dette overordnede målet. Boplikten skal håndheves og følges opp slik at den virker best mulig og på en rettferdig måte.

- Videreføre byggeforbudet for nye hytter.

- Nye bryggeanlegg skal være tilpasset kulturmiljøet og lokalt behov.

- Naturen og skjærgården skal tas i bruk og tilrettelegges best mulig for allmenn bruk.

- Hvaler kommune skal sammen med grunneiere og frivillige finne løsninger for rydding og tilrettelegging av Kyststien, parkeringsplasser og opplagsarealer.

- Ferdig regulerte boligtomter på Hvaler skal bebygges, før nye urørte områder reguleres til boligfelt.

- Nasjonalparken skal tilrettelegges på en slik måte at allmennheten har lett tilgang og bruk. Dette gjelder både med hensyn til funksjonshemmede og funksjonsfriske. 

Tilrettelegging vil bl.a. være i form av parkeringsplasser på utvalgte steder som gir lett tilgang til nasjonalparken.. være i form av parkeringsplasser på utvalgte steder som gir lett tilgang til nasjonalparken.